Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmus+ O projekcie w kilku słowach

Uważamy, że źródła współczesnej kultury europejskiej tkwią w spuściźnie greckiego i łacińskiego antyku przeobrażonego pod wpływem chrześcijaństwa i za jego sprawą poddanego wpływom Bliskiego Wschodu.

Chcemy odnaleźć elementy spuścizny starożytnych w naszej codzienności. Jesteśmy przekonani, że takie działania mają walor integrujący – wzmacniający poczucie więzi narodów tworzących wspólnotę europejską. Poszukiwania rozpoczniemy od architektury, malarstwa i rzeźby, przechodząc przez muzykę oraz poezję do teatru i literatury, a kończąc na królowej wszystkich nauk matematyce. Dzięki starożytnym rozwinęły się takie dziedziny jak geografia, algebra, logika, geometria. Cała współczesna matematyka nie istniałaby bez podwalin starożytnych. Postaramy się dowieść, że ustalone w antyku kanony klasycznego piękna są nadal aktualne. Nie zapomnimy o antycznych archetypach obecnych we współczesnej kulturze masowej, których często nie potrafimy właściwie rozpoznać. Będziemy odwoływać się do filozofii, etyki i moralności badając jaki wpływ na nasze postrzeganie świata ma połączenie judaizmu i wyrosłego na jego gruncie chrześcijaństwa w połączeniu z myślami greckich filozofów i rzymskich praktyków.

Zajmiemy się także obecnością starożytnych wynalazków w dziedzinie polityki, gospodarki i wojskowości we współczesnej Europie.

Starożytna kultura grecko-rzymska przez wieki utrwalała klasyczne wzorce oraz wartości, które z czasem, stawały się podstawą późniejszych odwołań. Myśl i dorobek artystyczny twórców antyku jest dla nas autorytetem, a motywy, postawy oraz uczucia ludzkie, opisywane w owej epoce, pozostały aktualne, aż do dnia dzisiejszego. Jesteśmy przekonani, że jeszcze przez długi czas kultura antyczna będzie przywoływana przez twórców literatury, filozofii i sztuki, gdyż jest ona doskonałym punktem odniesienia do innych epok oraz jest prawdziwym skarbem kultury europejskiej. Otacza nas i jest obecna w naszym życiu, a jednak nie zawsze potrafimy ją dostrzec i wskazać prawidłowo ją nazywając. Chcemy uświadomić sobie i naszym uczniom, jak wiele zawdzięczamy starożytnym. Poszukiwanie śladów antyku w różnych częściach kontynentu pozwoli w pełni pokazać bogactwo naszego wspólnego dziedzictwa.

Projekt jest adresowany do uczniów w wieku 10-16 lat i odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczniów związane z rozbudzaniem ich pasji poznawczej i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Odpowiedzią na potrzeby nauczycieli będą zaproponowane modyfikacje warsztatu ich pracy oraz zmiany sposobu przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Synteza wiedzy z różnych dziedzin będzie też sprzyjała rozwijaniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej. Wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych części Europy będzie sprzyjała utrwalaniu dobrych praktyk.

Pomagają nam