Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Genius Logicus

1. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W każdej szkole powinien zostać wyznaczony przez dyrektora nauczyciel koordynator, który będzie odpowiadał za kontakty między uczniami i organizatorem.

2. Konkurs składa się z dwóch elementów. ZAWODY BEZ POMIARU CZASU (odbywające się między październikiem a grudniem), podczas których zawodnicy otrzymują łącznie 20-30 zadań, oraz ZAWODY Z POMIAREM CZASU, w których każdy zawodnik otrzyma 10 zadań.

3. Zawodnik może uczestniczyć w konkursie na trzy różne sposoby:
"A" - KORESPONDENCYJNIE 
"B" - ZAWODY Z POMIAREM CZASU
SPOSÓB ŁĄCZONY 
Sposoby uczestnictwa "A" i "B" są oceniane niezależnie od siebie.

4. Uczeń zgłasza się, przekazując kartę zgłoszeniową koordynatorowi. Zobowiązany jest za pośrednictwem koordynatora uiścić opłatę konkursową na rachunek: 
82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 - PKO Bank Polski Krosno
podając ID - kod szkoły przydzielony przez organizatora. Szkoły muszą podać w zgłoszeniu numer rachunku, z którego będzie realizowana opłata!!! W przypadku pominięcia numeru rachunku w zgłoszeniu, organizator nie będzie w stanie zorientować się, która szkoła wpłaciła pieniądze.

Bez uiszczenia opłaty uczestnictwo w zawodach nie będzie możliwe.
Każda szkoła otrzyma przydzielony przez organizatora ID - kod szkoły. Szkoła powinna podawać ten kod podczas zgłaszania uczestników, uiszczania opłat, wypełniania arkuszy odpowiedzi oraz  w przypadku jakichkolwiek kontaktów z organizatorem konkursu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieporozumienia i nieścisłości.

5. Każde zadanie ma swoją wartość punktową. Za jego poprawne rozwiązanie zawodnik uzyska odpowiednią liczbę punktów. Zadania mają określone rozwiązanie, przy czym terminy, sposób rozwiązania i dodatkowe informacje będą podawane osobno dla każdego polecenia. W przypadku wypełniania przez zawodnika drukowanych formularzy zadań, rozwiązania muszą być zaznaczone w sposób czytelny na odpowiednim i przeznaczonym do tego arkuszu odpowiedzi. W przypadku niedostosowania się do powyższych wskazówek, zawodnik ryzykuje, że jego arkusz odpowiedzi nie będzie oceniony poprawnie.

6. W szczególnych okolicznościach, gdy koordynator w porę uprzedzi organizatora o problemach bądź arkusz z odpowiedziami zgubi się i nie dotrze do organizatora, organizator ma prawo wziąć pod uwagę wyjątkowe okoliczności i potraktować uczestnika w sposób indywidualny. Organizator nie przesyła z powrotem ocenionych arkuszy odpowiedzi. Takie postępowanie możliwe jest tylko w przypadku pojawienia się wątpliwości. Wtedy na wniosek koordynatora może zostać mu przekazana kopia arkusza odpowiedzi. Zawodnik wyśle arkusz odpowiedzi albo wypełni go on-line do terminu zamknięcia podanego w instrukcjach.

7. Poprawne rozwiązania będą przekazane koordynatorowi bądź zostaną opublikowane w odpowiednim terminie (data zostanie podana we wskazówkach dołączonych do zadań). Oceny arkuszy odpowiedzi dokonuje organizator. W ZAWODACH BEZ POMIARU CZASUzwycięzcy będą wybrani na podstawie sumy uzyskanych punktów i nagrodzeni międzynarodowym lub państwowym certyfikatem, w zależności od poziomu, w którym uczestniczyli.
W ZAWODACH Z POMIAREM CZASU o zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie uzyskany czas. Najlepsi zawodnicy, którzy uzyskają w swojej kategorii pierwszą lokatę na etapie krajowym, przystępują do mistrzostw międzynarodowych i mogą walczyć o atrakcyjne nagrody pieniężne. Każdy taki zawodnik, wraz z osobą towarzyszącą, otrzyma ugoszczenie. Podróż uczestników odbywa się na koszt własny. Pozostali zwycięzcy otrzymają niższe nagrody pieniężne lub międzynarodowe i państwowe certyfikaty (w zależności od uzyskanej lokaty).

8. ZAWODY Z POMIAREM CZASU odbywają się we wszystkich uczestniczących szkołach, we wszystkich krajach, pod nadzorem koordynatora. Pomiar czasu oznacza, że koordynator wpisze w arkuszu odpowiedzi czas, po jakim zawodnik odda arkusz odpowiedzi, o ile zawodnik zrobi to przed upływem określonego przez organizatora czasu rozwiązywania zadań. W przypadku rozwiązywania poleceń on-line czas będzie podany automatycznie.

9. Zawodnik może odbyć ZAWODY Z POMIAREM CZASU on-line lub klasycznie (więcej informacji w części „Koordynator”). Aby zapewnić obiektywizm ZAWODÓW Z POMIAREM CZASU odbywających się klasycznym sposobem (tzn. korzystając z wydrukowanych arkuszy), odpowiedzi muszą zostać sprawdzone przez przynajmniej dwóch koordynatorów!

Z tego powodu przy organizowaniu tej rundy muszą współpracować ze sobą przynajmniej dwie lub więcej szkół! Maksymalna liczba zawodników nie jest określona. W przypadku gdy wyniki ZAWODÓW Z POMIAREM CZASU nie zostaną sprawdzone w określony sposób, nie będzie możliwe przyznanie zawodnikom ewentualnych nagród i międzynarodowych certyfikatów. Współpracować mogą ze sobą wszystkie szkoły, bez względu na kategorie konkursowe, w których biorą udział. Możliwa jest więc również kooperacja szkół podstawowych ze szkołami średnimi czy gimnazjami, ponieważ każdy zawodnik otrzyma własne zadania. W szczególnych przypadkach można uzgodnić z organizatorem pewne odstępstwa od określonych zasad, ale tylko w taki sposób, by zachowana została zasada obiektywizmu w organizacji rundy KONKURSOWEJ.
Listę szkół biorących udział w zawodach, znajdujących się w pobliżu poszczególnych placówek, organizator przekaże w określonym czasie. Każda z wyżej wspomnianych szkół otrzyma numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Dzięki temu poszczególni koordynatorzy będą mogli kontaktować się między sobą i uzgodnić szczegóły przebiegu tych zawodów.
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia z koordynatorem specjalnych warunków, które pomogą zachować obiektywizm określonej rundy konkursu. Wyżej podana reguła łączenia szkół nie obowiązuje zawodników, którzy wezmą udział w zawodach on-line.

10. Wskazówki szczegółowe, dotyczące sposobu pomiaru czasu, terminów oddania arkuszy odpowiedzi, sposobu wypełniania arkuszy odpowiedzi, sposobu wzajemnego sprawdzania wyników oraz listę najbliższych uczestniczących w zawodach szkół, jak również inne szczegółowe informacje, dotyczące spraw organizacyjnych, koordynatorzy otrzymają wraz z zadaniami.

11. W przypadku gdy zawodnik z jakichś powodów nie może wziąć udziału w ZAWODACH Z POMIAREM CZASU, może sam lub przy pomocy koordynatora wyznaczyć zastępcę. Opłata za zawodnika, który nie weźmie udziału w konkursie, nie będzie zwracana.

12. Lista zwycięzców i wyniki poszczególnych zawodników oraz szkół będą zarówno publikowane na stronie internetowej organizatora, jak i  przesyłane na adres e-mail koordynatora.

Zadania próbne

Pomagają nam