Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Dębinki

REGULAMIN:

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego.
 3. Cele konkursu:

a)      propagowanie wśród uczniów znajomości zasad ortograficznych,

b)      zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności związanych z poprawnym zapisem wyrazów,

c)      pogłębianie zainteresowań,

d)     pobudzanie kreatywności.

II ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

a)    uczniowie klas czwartych,

b)   uczniowie klas piątych,

c)    uczniowie klas szóstych.

 1. W konkursie biorą udział pary uczniów z określonej kategorii.
 2. Uczestnikiem może być każdy uczeń z klas 4-6, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją chęć udziału w konkursie.
 3. Podczas etapu klasowego pary uczniów wykonują punktowane zadania.
 4. Dwie pary uczniów, które uzyskają największą liczbę punktów w etapie klasowym, zakwalifikują się do etapu szkolnego.
 5. Podczas etapu szkolnego pary uczniów rywalizują ze sobą, wykonując zadania w obecności publiczności, która będzie podzielona na dwie drużyny wspierające wylosowaną parę. Publiczność będzie mogła pomóc uczestnikom konkursu w wykonaniu niektórych, wskazanych przez jury, zadań.
 6. Na wykonanie zadań uczestnicy będą mieli określony przez jury czas.
 7. Kolejność losowania pytań wyznacza jury.
 8. Za każdą dobrą odpowiedź grupa uzyskuje punkty, za złą lub jej brak – nie uzyskuje punktu.
 9. Punkty przyznaje jury. Ustalone przez jury oceny są jawne i nie podlegają weryfikacji.
 10. W przypadku, gdy kilka par uzyska taką samą liczbę punktów, jury zarządzi dogrywkę, aby wyłonić zwycięzcę.
 11. Konkurs wygra ta para, która zgromadzi największą liczbę punktów podczas etapu szkolnego.

III ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 1. Konkurs obejmuje następujące umiejętności i wiedzę:

a)      kl. 4. – pisownia „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”;

b)      kl. 5. – pisownia „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” oraz zasady zapisywania partykuły „nie” z różnymi częściami mowy;

c)      kl. 6. – pisownia „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, zasady zapisywania partykuły „nie” z różnymi częściami mowy oraz pisownia wyrazów wielką i małą literą.

 1. Uczestników obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce i poprawiania błędnie zapisanych wyrazów.

IV TERMIN KONKURSU

 1. Etap klasowy odbędzie się 13 lutego 2020 r., o godzinie 8.00.
 2. Termin zgłaszania się uczestników do konkursu upływa 11 lutego.
 3. Wyniki etapu klasowego zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia konkursu.
 4. Etap szkolny zostanie przeprowadzony 21 lutego 2020 r.

V NAGRODY

Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe.

Pomagają nam