Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania - edukacja wczesnoszkolna

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-2

Zasady  oceniania i postępowania w przypadku wyciągania konsekwencji i nagradzaniu we wszystkich klasach  

Postępy edukacyjneA,B,C,D

A- samodzielnie i wzorcowo wykonuje zadania

B- samodzielnie wykonuje zadania

C-wykonuje zadania z częściową pomocą nauczyciela

D- wykonuje zadania z częstą pomocą nauczyciela

Przygotowanie do skali punktowej w klasie 2, w II półroczu

- sprawdziany, testy , podsumowujące karty pracy , lektury, zadania domowe

  • większa partia materiału – max 20 pkt
  • mniejsza partia materiału – max 10 pkt

- dyktanda – wpisywana jest  ilość błędów

- za pracę na lekcjach – dobrze zrobione ćwiczenia, poprawnie zredagowane zdania, piękne czytanie itd – po 1 punkcie. Po uzbieraniu 5 pkt  następuje wpis  do dziennika.

Na koniec półrocza zliczane są  wszystkie zdobyte punkty.

Zachowanienaklejki , plusy , smutna buźka L. ( wyboru dokonuje wychowawca)

Nagrody;

- pochwała ustna

- naklejka

- dodatkowy przywilej/ informacja do rodziców

Jeśli dziecko w danym tygodniu otrzyma trzy plusy - wpisywana jest (pochwała) informacja dla rodzica

Konsekwencje niewłaściwego zachowania dzieci;

- ustne upomnienie

- naprawienie szkód/krzywdy

- informacja do dzienniczka

- rozmowa z psychologiem

Jeśli dziecko w danym tygodniu otrzyma trzy minusy - wpisywana jest (uwaga) informacja dla rodzica.

Dziecko powinno w domu powiedzieć o swoim zachowaniu. Po rozmowie z rodzicami i ustaleniu sposobu zmiany postępowania , naprawienia szkody , błędu ,rodzic podpisuje parafką . Po zmianie zachowania obok L może znaleźć się naklejka

MOTYWACJA stempelki i naklejki
dotyczy motywowania dziecka do dalszej pracy, pochwalenia za dobrze wykonane zadanie

Dziecko otrzymuje stempelek bądź naklejkę za dobrze wykonaną pracę na lekcji lub przywilej w danym dniu.

 

KLASA 3a  Elżbieta Bąkowska

System punktowy zbliżony do WSO klas nauczania systematycznego.

Dyktanda – nadal wpisywana będzie ilość błędów do dzienniczka ucznia.

Uczeń ma prawo do 3 „N” z matematyki i 3 „N” z j. polskiego w ciągu semestru.

Po wykorzystanym limicie „N” – po 3 minusach z matematyki i 3 minusach z j. polskiego uczeń otrzymuje 0/5 p.

Ma to zachęcić ucznia do systematycznej pracy, jednocześnie ukazać mu wpływ braku odpowiedzialności na ocenę z przedmiotu.

Uczeń ma obowiązek przeczytać lektury wskazane przez nauczyciela i jedną lekturę dodatkową w semestrze.

Przeczytanie kolejnych premiowane będzie dodatkowymi punktami (2p.).

Uczeń może przygotować inne zadania dodatkowe (prezentacje, wywiady, krzyżówki, quizy), które będą dodatkowo punktowane (1 – 5p.).

Mimo zamieszczania ocen w dzienniczku elektronicznym uczniowie nadal prowadzić będą dzienniczek w formie zeszytu, gdzie wpisywane będą:

- pochwały

- uwagi

- ilość błędów popełnianych podczas dyktand

- informacje o wykorzystanych „N” i minusach.

Konsekwencje niewłaściwego zachowania ucznia:

- ustne upomnienie

- naprawienie szkód/krzywdy

- informacja do dzienniczka

- rozmowa z psychologiem.

Pomagają nam