Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z EDB dla SP

Przedmiotowy system oceniania z EDB dla klasy 8

Na lekcjach EDB nauczyciel ocenia:

- umiejętności (prowadzenia dyskusji, współpracy w zespole, rozpoznawania sytuacji zagrożenia i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej – zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas zajęć),

- wiedzę,

- aktywność, zaangażowanie i postawę.

Na zajęciach EDB można uzyskać oceny z:

 

Forma sprawdzania wiedzy/umiejętności

Ocena punktowa

Zakres materiału

Uwagi

Odpowiedź ustna.

0-5 pkt.

Materiał z ostatniej lekcji.

 

Kartkówka.

0-5 pkt.

Materiał z 3 ostatnich lekcji.

Może, ale nie musi być zapowiedziana.

Sprawdzian/test z teorii.

0-10 pkt.

Obejmuje materiał z danego działu, lub wskazany przez nauczyciela.

Zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej.

Sprawdzian umiejętności praktycznych.

0-10 pkt.

Obejmuje omówione na zajęciach sposoby udzielania pierwszej pomocy w konkretnych sytuacjach.

Zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej.

Ćwiczenia praktyczne.

0-5 pkt.

Obejmują udzielanie pierwszej pomocy w konkretnym przypadku- np. RKO.

 

Aktywność podczas zajęć.

5 pkt.

Zaangażowanie i aktywność indywidualna oraz podczas pracy w grupie.

-Na każdej lekcji uczeń może otrzymać „+” za pracę (grupową lub indywidualną), po zebraniu trzech „+” do dziennika wpisywana jest ocena 5/5.

-Wybrane zadania mogą zostać ocenione na 0-5 /5 pkt.

Projekt.

0-10 pkt.

Zakres, forma prezentacji i tematyka  określany przez nauczyciela lub ucznia ( w porozumieniu z nauczycielem).

 

Zadanie domowe.

5 pkt.

 

 

Zadania dodatkowe,

wyraźny postęp w nauce, szczególna aktywność na zajęciach,  wyjątkowa kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,  związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,  inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

Do 5 %

liczby punktów możliwych do zdobycia w semestrze

 

 

 

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej - celujący

90-99 %            - bardzo dobry

75-89%             - dobry

50-74%               -dostateczny

35-49%               -dopuszczający

poniżej 34%       - niedostateczny

Informacje dodatkowe:

  • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu, nie zdał sprawdzianu praktycznego, musi to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
  • Sprawdziany (testy) zawierają zadania dodatkowe (10 % liczby punktów możliwych do zdobycia), sprawdzane przez nauczyciela, jeżeli uczeń z pozostałych zadań otrzyma min. 85 % punktów.
  • Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu, z którego otrzymał poniżej 51 % pkt., w terminie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
  • Z poprawy sprawdzianu uczeń może uzyskać najwyżej 75 % pkt. możliwych do zdobycia. Wybraną pracę kontrolną  w półroczu uczeń może poprawiać niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie i poprawić ją w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (praca ta nie zawiera zadania dodatkowego).
  • Po sprawdzeniu prace pisemne są omawiane przez nauczyciela podczas lekcji. Następnie są przechowywane przez nauczyciela w szkole. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczycielem.
  • W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze (tzw. „n”). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieporzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).
  • Jeśli uczeń nie wykona w terminie zadania długoterminowego, po zgłoszeniu „N” musi je dostarczyć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  • Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na daną lekcję, przybory szkolne itp.), uczeń otrzymuje „-”;za trzykrotne nieprzygotowanie tego typu uczeń otrzymuje ocenę 0/5.
  • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością, wg poniższego schematu:

1- 2 dni nieobecności – 1 dzień na nadrobienie,

3-4 dni nieobecności – 2 dni na nadrobienie,

5 i więcej dni nieobecności – 5 dni na nadrobienie.

  • Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.

 

Pomagają nam