Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

W ciągu roku szkolnego uczniowie zdobywają punkty za:

- kartkówki (niezapowiadanych, obejmujących treści maksymalnie z trzech ostatnich godzin lekcyjnych) – 5pkt

- pracę na lekcji (praca indywidualna) – 5 pkt

- odpowiedzi ustnych- 5pkt

- prace projektowe (wykonywane indywidualnie lub w grupie, prezentacja efektów)-10 pkt+ 1pkt dod

-  zadania dodatkowe lub spełnienie warunków określonych w WSO-5% ogólnej ilości punktów w ciągu semestru

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW PRZELICZANA JEST ZGODNIE Z Z NASTĘPUJĄCYM SYSTEMEM PROCENTOWYM:

powyżej99% - celujący

od 90%-99% - bardzo dobry

od 75%-89% - dobry

od 50%-74% - dostateczny

od 35%-49% - dopuszczający

do 34% -niedostateczny

Uczeń ma prawo:

- 1 raz w semestrze zgłosić nieuzasadnione nieprzygotowanie - za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje 0/5pkt

- podjąć jednokrotną próbę pracy projektowej w przypadku uzyskania poniżej50% punktów, w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, poza lekcjami. Z poprawy uczeń może uzyskać maksymalnie 75% początkowych punktów.

-wykonywać zadania dodatkowe- nauczyciel ustala tylko jeden (obowiązujących wszystkich chętnych uczniów) termin oddawania zadań dodatkowych. W przypadku nieobecności ucznia może on oddać pracę dodatkową na pierwszej lekcji po nieobecności.

Uczeń ma obowiązek:

- zgłaszać brak przygotowania na początku lekcji

- informować o niezrozumieniu treści realizowanych na lekcji bieżącej

- z uwagą uczestniczyć w lekcjach

-wykonywać prace projektowe i oddać je w wyznaczonym terminie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia projekt zostaje oddany na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny. Jeżeli projekt nie zostaje oddany w terminie uczeń może oddać go w ciągu trzech od ustalonego terminu dni, jednak uzyskuje wtedy maksymalnie 75% możliwych punktów.

Pomagają nam