Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego

Na lekcjach języka hiszpańskiego w szkole podstawowej w całym roku szkolnym oceniane będą:

a) umiejętności (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, czytanie),

b) wiadomości (znajomość gramatyki i słownictwa),

c) wkład pracy,

d) aktywność,

e) przygotowanie do zajęć.

 

Uczniowie będą otrzymywali punkty za:

a) Prace klasowe z jednego lub dwóch działów, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej (max. 20-30p. + 2-3p. za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej 85% pozostałych zadań);

 

b) Sprawdziany z mniejszej partii materiału lub obejmujące jedno zagadnienie (max. 10p. + 1p. za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej 85% pozostałych zadań);

 

c) Kartkówki (max. 5p.) - pisemna forma odpytywania z ostatniego tematu, która obejmować może do trzech ostatnich lekcji; kartkówkę można, ale nie trzeba zapowiedzieć; kartkówek nie poprawia się, ponieważ sprawdzają one systematyczną naukę ucznia;

 

d)Odpowiedź ustna (max. 5p.)

 

e) Zadania domowe (max. 5p.)

 

f) Praca na lekcji, w tym np. projekty realizowane podczas lekcji, prezentacje (max. 5-10p.)

 

g) Zeszyt (max. 5p.)

 

h) Badanie wyników nauczania (max. 20p.) - dotyczy uczniów klasy 6 szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum.

Ad. a),b): zakłada się minimum jedną prace kontrolną (tj. prace klasowe/sprawdziany) w czasie każdego semestru.

 

Uczeń może też uzyskać dodatkowe punkty procentowe (do 5% liczby punktów możliwej do zdobycia w semestrze) za:

 

–        zadania dodatkowe;

–        wyraźny postęp w nauce;

–        szczególną aktywność na zajęciach;

–        wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu;

–        związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty;

–        inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

 

Na półrocze i koniec roku uczniowie uzyskują globalną ocenę cyfrową w skali 1-6, w taki sposób, że suma uzyskanych punktów (ocen cząstkowych) jest przeliczana zgodnie z następującym systemem procentowym:

 

od 100%                     celujący

od 90% - 99%             bardzo dobry

od 75% - 89%             dobry

od 50% - 74%             dostateczny

od 35% - 49%             dopuszczający

od 34%                       niedostateczny

 

Na koniec semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się odpytywania w celu zwiększenia liczby punktów.

 

Zasady poprawiania prac kontrolnych:

 

–        Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, może to uczynić w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem,

–        Poprawianie jest dobrowolne i mają do niego prawo uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51%,

–        Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie,

–        Wybraną pracę kontrolną – raz w półroczu – uczeń może poprawiać w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (na poprawie nie ma zadań dodatkowych), niezależnie od liczby punktów, otrzymanych z pracy pisemnej w pierwszym terminie,

–        Poprawa powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania,

–        Jeśli z poprawy uczeń uzyska większą liczbę punktów niż w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się tylko drugi wynik,

–        Jeśli z poprawy uczeń uzyska mniejszą lub taką samą liczbę punktów jak w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się punktację pierwotną,

–        Poprawa przysługuje uczniowi, który pisze ją po raz pierwszy, w terminie późniejszym niż reszta uczniów, o ile powodem nieobecności była choroba,

–        Prace pisemne po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela w szkole; uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczyciele.

 

Uczeń ma obowiązek:

 

a) Być przygotowanym do lekcji, mieć zawsze zeszyt do przedmiotu, książkę oraz inne potrzebne na lekcję materiały (za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji – podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na zajęcia, przybory szkolne, itp. - uczeń otrzymuje „-”; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0/5p.)

 

b) Zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem; nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania; (niezgłoszenie przed lekcją braku nieprzygotowania będzie karane oceną 0/5p.)

 

c) Uzupełniania wszelkich zaległości związanych z nieobecnością, jeśli absencja trwa jeden lub dwa dni, uczeń otrzymuje jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli uczeń był nieobecny przez trzy lub pięć dni ma on prawo uzupełniać zaległości przez kolejne dwa dni, jeśli uczeń był nieobecny przez 5 dni na nadrobienie braków ma jeden tydzień.

 

d) Poinformować nauczyciela o trudnościach ze zrozumieniem omawianych na lekcji treści;

e) Uważać i nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji;

 

f) Prowadzić systematycznie notatki w zeszycie;

 

g) Przestrzegać terminów oddawania prac dodatkowych.

 

Uczeń ma prawo:

 

a) dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji „n” (tzn. brak zadania domowego, bądź nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji) bez konsekwencji punktowych; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji będzie skutkowało oceną 0/5p. za wybraną przez nauczyciela formę sprawdzenia wiedzy.

 

b) zgłosić brak zadania domowego w przypadku trudności z jego wykonaniem; jeśli uczeń przedstawi próby jego wykonania, nie ponosi konsekwencji punktowych.

 

c) wykonać zadania dodatkowe, które należy oddać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

 

Nauczyciela obowiązuje zasada uczciwego i sprawiedliwego oceniania ucznia, a ucznia rzetelnej pracy i uczciwego zdobywania ocen, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, wypracowań, zadań domowych, kartkówek) oraz korzystania z jakiejkolwiek formy nieuczciwej pomocy jest równoznaczne  z otrzymaniem 0/5p. za daną pracę. Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem 0/5p. za pracę na lekcji.

 

 

Paulina Trzebuchowska-Kostyk

Alicja Baszczyńska

Pomagają nam