Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach języka niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019

Na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej w całym roku szkolnym oceniane będą:

a)  umiejętności (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, czytanie),

b)  wiadomości (znajomość gramatyki i słownictwa), 
c)  wkład pracy,

d)  aktywność,

e)  przygotowanie do zajęć.

Uczniowie będą otrzymywali punkty za:

a) Prace klasowe z jednego lub dwóch działów, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej (max. 20-30p. + 2-3p.  za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej  85% pozostałych zadań);

b) Sprawdziany z mniejszej partii materiału lub obejmujące jedno zagadnienie (max. 10p. + 1 p. za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej  85% pozostałych zadań); musi być zapowiedziany przynajmniej na 3 dni przed jego przeprowadzeniem;

c) Kartkówki (max. 5p.) – pisemna forma odpytania z ostatniego tematu, która obejmować może do trzech ostatnich lekcji; kartkówkę można, ale nie trzeba zapowiedzieć; kartkówek nie poprawia się, ponieważ sprawdzają one systematyczną naukę ucznia;

d) Odpowiedź ustna (max.5p.);

e) Zadania domowe (max.5p.);

f) Praca na lekcji, w tym np. projekty realizowane podczas lekcji, prezentacje (max.5-10 p.);

g) Zeszyt (max.5p.);

h) Badanie wyników nauczania (max. 20p.) – dotyczy uczniów klasy 6 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum.

Ad. a),b): zakłada się minimum dwie prace kontrolne (tj. prace klasowe/sprawdziany) w czasie każdego semestru

Uczeń może też uzyskać dodatkowe punkty procentowe (do 5% liczby punktów możliwej do zdobycia w semestrze) za:

- zadania dodatkowe,

- wyraźny postęp w nauce,

- szczególną aktywność na zajęciach,

- wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,

- związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,

- inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.                           

 

Na półrocze i koniec roku uczniowie uzyskują globalną ocenę cyfrową w skali 1-6, w taki sposób, że suma uzyskanych punktów (ocen cząstkowych) jest przeliczana zgodnie z następującym systemem procentowym:

od 100%:              celujący            

od 90% - 99%:   bardzo dobry   

od 75% - 89%:    dobry                

od 50% - 74%:   dostateczny     

od 35% - 49%:   dopuszczający

od 34%:               niedostateczny             

Na końcu semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się odpytywania w celu zwiększenia liczby punktów.

Zasady poprawiania prac kontrolnych:

- Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, może to uczynić w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem;
- Poprawianie jest dobrowolne i mają do niego prawo uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51%;
- Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie;
- Wybraną pracę kontrolną – raz w półroczu – uczeń może poprawiać w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (na poprawie nie ma zadań dodatkowych), niezależnie od liczby punktów, otrzymanych z pracy pisemnej w pierwszym terminie;
- Poprawa powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania;
- Jeśli z poprawy uczeń uzyska większą liczbę punktów niż w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się tylko drugi wynik;
- Jeśli z poprawy uczeń uzyska mniejszą lub taką samą liczbę punktów jak w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się punktację pierwotną;
- Poprawa przysługuje uczniowi, który pisze go po raz pierwszy, w terminie późniejszym niż reszta uczniów, o ile powodem nieobecności była choroba;

- Prace pisemne po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela w szkole; uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczycielem;

Uczeń ma obowiązek:

a) Być przygotowanym do lekcji, mieć zawsze zeszyt do przedmiotu, książkę oraz inne potrzebne na lekcję materiały (za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji – podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na zajęcia, przybory szkolne, itp. – uczeń otrzymuje „-”; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0/5p.);

b) Zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem;  nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania; (niezgłoszenie przed lekcją braku przygotowania będzie karane oceną 0/5p.);

c) Uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością wg poniższego schematu:

1-2 dni nieobecności – 1 dzień na nadrobienie,

3-4 dni nieobecności – 2 dni na nadrobienie,

5 i więcej dni nieobecności – 5 dni na nadrobienie.

d) Poinformować nauczyciela o trudnościach ze zrozumieniem omawianych na lekcji treści;

e) Uważać i nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji;

f) Prowadzić systematycznie notatki w zeszycie;

g) Przestrzegać terminów oddawania prac dodatkowych.

Uczeń ma prawo:

a) dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji „n” (tzn. brak zadania domowego, bądź nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji) bez konsekwencji punktowych; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji będzie skutkowało oceną 0/5p.  za wybraną przez nauczyciela formę sprawdzenia wiedzy;

c) zgłosić brak zadania domowego w przypadku trudności z jego wykonaniem; jeśli uczeń przedstawi próby jego wykonania, nie ponosi konsekwencji punktowych;

d) wykonać zadania dodatkowe, które należy oddać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

Nauczyciela obowiązuje zasada uczciwego i sprawiedliwego oceniania ucznia, a ucznia rzetelnej pracy i uczciwego zdobywania ocen, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, wypracowań, zadań domowych, kartkówek) oraz korzystanie z jakiejkolwiek formy nieuczciwej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0/5p. za daną pracę. Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem 0/5p. za pracę na lekcji.

 

Renata Kuśnierczak

Ewa Zalita

Pomagają nam