Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4 - 8

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Podczas lekcji języka polskiego będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę półroczną i roczną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20, 25 lub 30 p.);
 • prace klasowe (15 lub 20 p.)
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • kartkówki (5 – 8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dłuższe wypowiedzi na forum klasy (przemówienie, prezentacja) (10 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 lub 8 p.);
 • praca w grupach, udział w dyskusji, praca na lekcji, projekty (5 lub 10 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury uzupełniające (5 lub 10 p.) – zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej;
 • zadania dodatkowe (do 5%).

Sprawdziany, wypracowania pisane w klasie, dyktanda będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej ocenę celującą – 100%). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia) lub 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie tekstu w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Każda niesamodzielnie napisana praca oceniana jest na 0 punktów, niezależnie od maksymalnej liczby punktów.

Termin zaprezentowania recytacji podaję z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli na wyznaczonej lekcji nie będziesz przygotowana/y, możesz poprawić 0 p, jednak z każdą następną lekcją ubywać będzie 1 p. z puli punktów do zdobycia.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć cztery lektury uzupełniające w ciągu roku (klasy 4 – 6) lub dwie (klasy 7, 8). Zdasz je ustnie lub formie pisemnej (np. recenzji). Listy lektur dostępne są w bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Lektura wybrana spoza listy musi być ze mną skonsultowana.

Wszystkie sprawdziany, wypracowania, dyktanda, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie, uzgodnionym ze mną, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

Dwa razy w półroczu masz prawo być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej. Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywał/a „-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem  0/5 p.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty. Dodatkowe 5 % możesz uzyskać za znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

 

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego:

od 100% - celujący

99 – 90% - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 50% - dostateczny

49 – 35% - dopuszczający

poniżej 35% - niedostateczny

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

                                                                                                                             Justyna Kmiecik

Magdalena Spychała-Reiss

Piotr Reiss

Adriana Haładuda

Pomagają nam