Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z plastyki

Przedmiotowy system oceniania -plastyka

Ustalając ocenę z przedmiotu  brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Dokonując oceny, zwracam uwagę przede wszystkim na:

1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,

4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

5. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

6. przygotowanie ucznia do zajęć,

7. poszukiwania przez niego własnych rozwiązań.

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 • Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przeze nauczyciela przed rozpoczęciem pracy- w zależności od stopnia trudności 0/5 lub 10/10.

 W szczególności prace ucznia oceniane są za:

 • zgodność z tematem
 • bogactwo treści
 • wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, trafne i ciekawe techniki)
 • trafność obserwacji
 • pomysłowość (oryginalność)
 • wrażliwość
 • ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 • ocenę 0/5 lub 0/10 za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny
 • każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną

Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach, może to zrobić w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji. W przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę 0/5 lub 0/10

 • uczeń w semestrze może poprawić każdą prace plastyczną na wyższą ocenę niż mu proponowałam. Zawsze podaję wskazówki do poprawy
 • uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca kilkugodzinna i na którejś z lekcji jest obecny
 • raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć  „n” bez ponoszenia konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji, braku zaległej pracy.
 • jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice.

Dla poszczególnych form aktywności ucznia stosuje się następującą wagę ocen:

 • praca plastyczna – oceniane w zależności od stopnia trudności - 5p. lub  10p.
  • sprawdzian - 20p      

W półroczu może odbyć się jeden sprawdzian obejmujący wskazany przez nauczyciela materiał z danego roku szkolnego

Sprawdziany obowiązkowe. Jeśli uczeń z powodu nieobecności nie pisał pracy - uzgadnia   z      nauczycielem termin jej napisania. Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu. W takim wypadku uczeń może uzyskać 100% (bez dodatkowych 10%)

 • odpowiedź  5p.
 • aktywność na lekcji  5p
 • przygotowanie i sprzątniecie warsztatu pracy (3minusy obniżają ocenę o 1%)

Można też uzyskać dodatkowe procenty (do 5% liczby punktów możliwych do zdobycia w półroczu) za:                                                                                                                                                
- prace plastyczne przygotowane samodzielnie w domu i przyniesione w terminie określonym przez nauczyciela                                                                                                                                                                               - uczestnictwo w wystawach, projektach - szkolnych i poza szkolnych, przedstawienie wybranego zagadnienia w formie plakatu, prezentacji, interaktywnej gry, etc.)                                                                               
- szczególną aktywność na zajęciach (wprowadzenie i prezentacja jakiegoś nowego elementu na lekcji, lub kreatywne podsumowanie dotychczas zdobytych wiadomości)                                                                             
- wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu                                                     
- związane z przedmiotem zainteresowania                                                                                                 
- udział w konkursach, pomoc w dekoracjach szkolnych

Suma uzyskanych punktów jest przeliczana zgodnie z następującym systemem:

Od 100% - ocena celująca (6)

90% - 99% - ocena bardzo dobra (5)

75% - 89% - ocena dobra (4)

50% - 74% - ocena dostateczna (3)

35% - 49% - ocena dopuszczająca (2)

do 34% - ocena niedostateczna (1)

 

Życzę powodzenia – Grażyna Bober

Pomagają nam