Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z religii

Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu:

 • Systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie
 • Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju
 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
 • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 • Kartkówki - min. 2
 • Odpowiedzi ustne, interpretacja tekstów źródłowych - min. 1
 • Zadania domowe - min. 1
 • Praca ucznia na lekcji - min. 1
 • Zadania dodatkowe dla uczniów chętnych
 • Udział uczniów w konkursach tematycznie związanych z religią

Kryteria procentowe wymienionych form aktywności ucznia:

 • Kartkówka do 5 pkt.
 • Odpowiedzi ustne do 5 pkt.
 • Interpretacja tekstów źródłowych do 5 pkt.
 • Zadania domowe do 5 pkt.. 
 • Praca ucznia na lekcji do 5 pkt.
 • Zadania dodatkowe dla uczniów chętnych do 5%.
 • Udział uczniów w konkursach  tematycznie związanych z religią   i inne formy zaangażowania dla społeczności szkolnej do 5%                         

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej - celujący

90-99% - bardzo dobry

75-89% - dobry

50-74% - dostateczny

35-49% - dopuszczający

poniżej 34% - niedostateczny

Informacje dodatkowe:

- W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze (tzw. „n”). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieporzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).
- Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.

 

Pomagają nam