Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z techniki

PSO zajęcia techniczne

Dokonując oceny nauczyciel zwraca uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność ucznia oraz jego praktyczne działanie):

 • wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu
 • posługiwanie się językiem technicznym
 • dokładność i staranność wykonanego zadania
 •  przestrzeganie zasad bhp na zajęciach
 •  celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania
 •  przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych
 • rozumienie zjawisk technicznych
 •  umiejętność wyciągania wniosków
 •  czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji
 • pomysłowość (oryginalność)
 • wrażliwość

Ocenie z zajęć technicznych podlegają

 • zeszyt przedmiotowy na 5p
 • wszystkie prace wykonane na zajęciach techniki  na 10p
 • ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 • ocenę 0/10p za pracę  uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny
 • każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną .
 • jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę  lub 0/10p
  • uczeń w semestrze może poprawić każdą prace,  na wyższą ocenę niż mu proponuje nauczyciel, przy pierwszej ocenie, uwzględniając  przy poprawie, wskazówki nauczyciela
  • uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy  w domu chyba, że jest to praca kilkugodzinna i był obecny na jednej z lekcji .
  • Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć  „n” bez konsekwencji. O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, brak materiałów i pomocy potrzebnych na lekcji, brak zaległej pracy.

Jeżeli z powodu braku materiałów  uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę na właściwy temat. +

 • Sprawdziany na 20p

W półroczu może odbyć się jeden sprawdzian obejmujący wskazany przez nauczyciela materiał z danego roku szkolnego.

Sprawdziany obowiązkowe. Jeśli uczeń z powodu nieobecności nie pisał pracy - uzgadnia   z      nauczycielem termin jej napisania. Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu. W takim wypadku uczeń może uzyskać 100% (bez dodatkowych 10%).

 • Organizacja warsztatu pracy(przygotowanie i sprzątniecie )3minusy obniżają ocenę o 1%
  • Można też uzyskać dodatkowe punkty procentowe (do 5% liczby punktów możliwej do zdobycia w półroczu) za:
  • prace techniczne przygotowane samodzielnie w domu, a oddane nie później niż na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen.

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie na ocenę w następujący sposób:

 

 •  Od 100%              - celujący,
 • 90 - 99% p.           - bardzo dobry,
 • 75 - 89% p.           - dobry,
 • 50 - 74% p.           - dostateczny,
 • 35 - 49% p.           - dopuszczający,
 • poniżej 35% p.   - niedostateczny.

 

Pomagają nam