Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z WOS

Przedmiotowy system oceniania z WOS

Wystawiając śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną nauczyciel bierze pod uwagę:

 • wiedzę merytoryczną (tj. przyswojenie wiadomości, rozumienie podstawowych pojęć, dostrzeganie relacji i związków przyczynowo - skutkowych między faktami i procesami, stosowanie zdobytych wiadomości do interpretacji aktualnych wydarzeń ze sfery publicznej, zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości i wyciąganie własnych wniosków),
 • umiejętności kluczowe z punktu widzenia edukacji obywatelskiej  (tj. przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia, udział w dyskusji publicznej, wyrażanie własnego zdania i formułowanie argumentów na jego rzecz w formie pisemnej i ustnej, słuchanie i branie pod uwagę opinii innych, zdobywanie informacji i korzystanie z nich, selekcjonowanie faktów i ich hierarchizacja, odróżnianie opinii od faktów, planowanie działania, podział zadań, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów, załatwianie prostych spraw, korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych),
 • sposób uczestniczenia w zajęciach (tj. sumienność, systematyczność, aktywny udział w lekcji, współpraca z grupą),
 • aktywność ucznia poza zajęciami (dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym, dobrowolne działania na rzecz innych, udział w projektach i konkursach).

Na lekcjach WOS uczeń może otrzymać ocenę za:

Forma

punktacja

Zakres materiału

Uwagi

Odpowiedzi ustne.

max  5 pkt.

Materiał z ostatniej lekcji

 

Kartkówki.

max  5 pkt.

Materiał z 3 ostatnich lekcji

Może ale nie musi być zapowiedziana

Zadania domowe.

max  5 pkt.

 

 

Zeszyt.

max  5 pkt.

 

Kompletność, przejrzystość notatek, estetyka.

Sprawdziany.

max 20  pkt.

Jeden dział z podręcznika (kilka tematów), określony przez nauczyciela.

Zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej.

Projekty.                                                                                 

max 10  pkt.

Określony w instrukcji do zadania

 

Pracę na lekcji.

max  5 pkt.

Bieżący materiał lekcyjny, zaangażowanie, aktywność.

-Na każdej lekcji uczeń może otrzymać „+” za pracę (grupową lub indywidualną), po zebraniu trzech „+” do dziennika wpisywana jest ocena 5/5.

-Wybrane zadania mogą zostać ocenione na 0-5 /5 pkt.

„Prasówkę”.

max  5 pkt.

Zakres określony przez nauczyciela.

Zebranie i opracowanie informacji prasowych na zadany przez nauczyciela temat i przedstawienie ich w formie pisemnej lub ustnej.

Prace dodatkowe, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach,  wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,  związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,  inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

Do 5% liczby punktów możliwych do zdobycia w półroczu

 

 

Na końcu pierwszego półrocza i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej - celujący

90-99 %               - bardzo dobry

75-89%                 - dobry

50-74%                 - dostateczny

35-49%                 - dopuszczający

poniżej 34%       - niedostateczny

Informacje dodatkowe:

 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, musi to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Sprawdziany zawierają zadania dodatkowe (10% liczby punktów możliwych do zdobycia), sprawdzane przez nauczyciela, jeżeli uczeń z pozostałych zadań otrzyma min. 85 % punktów.
 • Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu, z którego otrzymał poniżej 51 % pkt., w terminie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
 • Z poprawy sprawdzianu uczeń może uzyskać najwyżej 75% pkt. możliwych do zdobycia. Wybraną pracę kontrolną  w półroczu uczeń może poprawiać niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie i poprawić ją w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (praca ta nie zawiera zadania dodatkowego).
 • W ciągu półrocza uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w półroczu (tzw. „N”). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, brak przygotowania do zeprezentowania zadania długoterminowego (projektu). Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „N” za kolejne nieporzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).
 • Jeśli uczeń nie wykona w terminie zadania projektu, po zgłoszeniu „N” musi je dostarczyć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na daną lekcję, przybory szkolne itp.), uczeń otrzymuje „-”;za trzykrotne nieprzygotowanie tego typu uczeń otrzymuje ocenę 0/5.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością, wg poniższego schematu:
  • 1 dzień nieobecności – 1 dzień na nadrobienie,
  • 3-4 dni nieobecności – 2 dni na nadrobienie,
  • 5 i więcej dni nieobecności – 5 dni na nadrobienie.
 • Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.
 • Po sprawdzeniu prace pisemne są omawiane przez nauczyciela podczas lekcji. Następnie są przechowywane przez nauczyciela w szkole. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczycielem.

Agnieszka Kroll, Adam Bech

Pomagają nam