Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmus+ Cele projektu

  • Unowocześnienie technik uczenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, aktywnych metod nauczania i podejście problemowe oraz wielo- i interdyscyplinarne (synteza wiedzy z różnych dziedzin).

  • Zadbanie o poprawę rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności (matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz umiejętność czytania i pisania) poprzez stosowanie bardziej skutecznych i innowacyjnych metod nauczania, jako bazy do dalszego rozwoju naszych uczniów.

  • Integracja społeczności uczniowskich szkół uczestniczących w projekcie poprzez wskazanie wspólnych korzeni kultury europejskiej ponad podziałami religijnymi, politycznymi i etnicznymi.

  • Zainteresowanie uczniów nauką poprzez nowatorskie podejście do poruszanych tematów i rozwijanie u uczniów umiejętności krytycznego myślenia poprzez uwzględnianie kontekstu kulturowego i/lub środowiskowego w toku nauczania przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt oraz rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk, zwłaszcza w kontekście wykorzystania nowych technologii oraz planowania pracy z uwzględnieniem grup wymagających wsparcia (osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci emigrantów ekonomicznych oraz uchodźców) oraz walka ze stereotypami i uprzedzeniami na tym polu.

  • Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów, wspólnot etnicznych i religijnych.

Pomagają nam