Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.                                                             
2. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.

3. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach czytelnik  może zwrócić się o przedłużenie terminu.

5. Do 31 maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone, winny być zwrócone do biblioteki.

6. Wypożyczający odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

7. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zaginioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie nie jest możliwe powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

8. Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

9. Książek i czasopism nie wolno niszczyć!

10. W bibliotece obowiązuje CISZA!!!

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. W Centrum uczeń może przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Przed wejściem należy zmienić obuwie i zdjąć kurtkę.

3. Sprzęt multimedialny służy wyłącznie do nauki i pracy. Bez zgody administratora nie wolno instalować żadnych programów, a zwłaszcza gier.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretne zadania związane z nauką.

5. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i drukarki odbywa się po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad pracownią.

6. Uczeń może korzystać wyłącznie ze wskazanego komputera po zalogowaniu na indywidualnym koncie. Po zakończeniu pracy uczeń wylogowuje się i wpisuje do zeszytu czas pracy na danym stanowisku.

7. O przydziale kont decyduje osoba administrująca pracownią.

8. O przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania należy poinformować administratora. Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw.

9. Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest nieodpłatne. W przypadku drukowania należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w papier.

10. Zabrania się przestawiania i odłączania sprzętu bez zgody administratora.

11. Nośniki danych przed ich użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.

12. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Centrum, czas pracy przy komputerze może zostać ograniczony.

13. Kolejność pracy ustala administrator.

14. Za szkody powstałe z ich winy odpowiadają finansowo użytkownicy.

15. Za łamanie postanowień regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum.  

Regulamin korzystania z podręczników dotacyjnych od 2021-22

Pomagają nam