Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Młody Innowator

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Towarzystwo Kultury Technicznej

2. SKŁAD KOMISJI:

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE – nauczyciele i uczniowie danej szkoły

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE – członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów Oświaty i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT i Towarzystwa Kultury Technicznej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

- poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, estetyczniej,
- zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami i w jakiej kolejności,
- wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
- przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

4. CEL KONKURSU:

- kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,
- rozwój pomysłowości i zaradności,
- rozwój wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się,
- rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,
- wyczulenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi),
- zdobywanie umiejętności pracy w zespole.

5. HARMONOGRAM KONKURSU:

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2014 r.
Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT - do 10 marca 2014 r.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2014 r.
Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 12 maja 2014 r.
Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.
Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.

Powiadomienie TJO NOT o wynikach konkursu – do 31 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w drugiej dekadzie czerwca 2014 r.

6. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA:

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.
Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

- jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
- szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
- porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu,
- jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
- określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej),
- ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
- proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
- krótki opis, jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy:

- określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak i powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji),
- podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze oraz montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, wskazanie rodzajów obróbki materiałów.

7. NAGRODY, DYPLOMY:

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy przewidują dyplomy.
Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe upominki.
Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy
i nagrody rzeczowe.

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE

Pomagają nam