Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z historii

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

NA LEKCJACH HISTORII

Forma   

Punktacja

 Zakres materiału

Uwagi

Sprawdzian

20-30 pkt.

Obejmuje jeden lub dwa działy z podręcznika.

Zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową.

Odpowiedź ustna

0-5 pkt.

Obejmuje materiał z ostatniej lekcji.

Uczeń może otrzymać 0-4,5 pkt. za wiedzę, oraz 0-0,5 pkt. za poprawność językową wypowiedzi.

Kartkówka

0-5 pkt.

Obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji.

Może, ale nie musi być zapowiedziana.

Kartkówka powtórkowa, tzw. specjalna[1].

0-5 pkt.

Obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela do powtórki przed egzaminem gimnazjalnym.

Zapowiedziana, uczeń może podejść do niej trzykrotnie, aby zaliczyć zadany materiał.

Zeszyt

0-5 pkt.

Kompletność, przejrzystość, logiczność notatek, estetyka.

Oceniany raz w semestrze.

Zadanie domowe

0-5 pkt.

 

 

Projekty

0-25pkt.

Określony w instrukcji do zadania.

 

Praca na lekcji

5 pkt.

Bieżący materiał lekcyjny, zaangażowanie, aktywność.

a)      Na każdej lekcji uczeń może otrzymać „+” za pracę (grupowa lub indywidualną), po zebraniu trzech „+” do dziennika wpisywana jest ocena 5/5.

b)      Wybrane zadania mogą zostać  ocenione na 0-5/5p.

Wystawiając śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną na lekcjach historii nauczyciel bierze pod uwagę:

 • Wiedzę ucznia (tj. przyswojenie wiadomości, znajomość chronologii, rozumienie podstawowych pojęć, dostrzeganie relacji i związków przyczynowo-skutkowych między faktami i procesami, zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości i wyciąganie własnych wniosków).
 • Umiejętności (tj. analiza tekstów źródłowych, materiałów ikonograficznych, map, umieszczanie wydarzeń historycznych w czasie i przestrzeni, obliczanie upływu czasu między nimi, ocena postaci i wydarzeń historycznych, wyrażanie własnego zdania i formułowanie argumentów na jego rzecz w formie pisemnej i ustnej, zdobywanie informacji i korzystanie z nich, selekcjonowanie faktów i ich hierarchizacja, odróżnianie opinii od faktów, planowanie działania, podział zadań, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy do interpretacji i oceny).
 • Sposób uczestniczenia w zajęciach (tj. sumienność, systematyczność, aktywny udział w lekcji, współpraca z kolegami).
 • Aktywność pozalekcyjną (dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym, udział w konkursach przedmiotowych).

 

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej - celujący

90-99 %              - bardzo dobry

75-89%               - dobry

50-74%               - dostateczny

35-49%               - dopuszczający

poniżej 34%       - niedostateczny

Na lekcjach historii uczeń może otrzymać ocenę za:

Prezentację

0-10 pkt.

Określony z góry, uzgodniony z nauczycielem.

Oceniana  w oparciu o kartę oceny prezentacji, przekazaną uczniom na początku roku szkolnego.

Prace dodatkowe,

wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach,  wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,  związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,  inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

Do 5% liczby punktów możliwych do zdobycia w semestrze

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Po każdej lekcji, na której jest wprowadzany nowy temat, uczeń ma obowiązek zapoznania się w domu z odpowiednim rozdziałem w podręczniku (lub materiałem dostarczonym przez nauczyciela).
 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, musi to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Prace kontrolne zawierają zadania dodatkowe (10 % liczby punktów możliwych do zdobycia), sprawdzane przez nauczyciela, jeżeli uczeń z pozostałych zadań otrzyma min. 85 % punktów.
 • Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu, z którego otrzymał poniżej 51 % pkt., w terminie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
 • Z poprawy sprawdzianu uczeń może uzyskać najwyżej 75 % pkt. możliwych do zdobycia. Wybraną pracę kontrolną w półroczu uczeń może poprawiać niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie i poprawić ją w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (praca ta nie zawiera zadania dodatkowego).
 • Po sprawdzeniu prace pisemne są omawiane przez nauczyciela podczas lekcji,  a następnie są przechowywane przez nauczyciela w szkole. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczycielem.
 • W ciągu półrocza uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze (tzw. „n”). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).
 • Jeśli uczeń nie wykona w terminie zadania długoterminowego (projektu), po zgłoszeniu „n” musi je dostarczyć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na daną lekcję, przybory szkolne itp.), uczeń otrzymuje „-”; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu i każde następne skutkuje otrzymaniem przez ucznia uwagi);
 •  Nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością wg poniższego schematu:

1-2 dni nieobecności – 1 dzień na nadrobienie,

3-4 dni nieobecności – 2 dni na nadrobienie,

5 i więcej dni nieobecności – 5 dni na nadrobienie.

 • Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.

 

 

                                                                                                       Agnieszka Kroll

Renata Kuśnierczak

 


[1] w klasach ósmych

Pomagają nam