Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

1. Uczniowie otrzymują oceny za:

a)      prace klasowe z całego działu zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej (20p+2p za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej  85% pozostałych zadań);

b)      sprawdziany z mniejszej partii materiału  (10p + 1 p za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie dodatkowe, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej  85% pozostałych zadań); musi być zapowiedziany przynajmniej na 3 dni przed jego przeprowadzeniem;

c)       kartkówki (5p)pisemna forma, która obejmować może do trzech ostatnich lekcji; kartkówkę można, ale nie trzeba zapowiedzieć; kartkówek nie poprawia się, ponieważ sprawdzają one systematyczną naukę ucznia;

d)      odpowiedź ustną (5p);

e)      zadania domowe (5p);

f)       pracę na lekcji w grupach, prezentacje, udział w debatach, lekturę (5p lub 10p, zależy od trudności zadania);

g)      Zadania dodatkowe: do 5 dodatkowych %

Ad a/b – przewidziane są co najmniej dwie pisemne prace kontrolne sprawdzające wiadomości w każdym semestrze (sprawdzian lub praca klasowa)

Na półrocze i koniec roku uczniowie uzyskują globalną ocenę cyfrową w skali 1-6, przeliczaną zgodnie z następującym systemem procentowym:

od 100%               celujący              6

od 90% - 99%     bardzo dobry    5

od 75% - 89%     dobry                   4

od 50% - 74%     dostateczny       3

od 35% - 49%     dopuszczający 2

od 34%                 niedostateczny 1

2. Zasady poprawiania prac kontrolnych:

a)      Poprawianie jest dobrowolne i mają do niego prawo uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51%. Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

b)      Wybraną pracę kontrolną – raz w półroczu – uczeń może poprawiać w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów, niezależnie od ich liczby. Uczeń może uzyskać maksymalnie 100% punktów, ponieważ w poprawie pracy kontrolnej nie ma zadania dodatkowego. Do dziennika nauczyciel wpisuje lepszy wynik.

c)       Poprawa powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania.

d)      Uczniowi, który z powodu nieobecności pisał pracę w późniejszym terminie, przysługuje późniejszy termin ewentualnej poprawy.

3. Uczeń ma obowiązek:

a)      być przygotowanym do lekcji, mieć zawsze zeszyt do przedmiotu, książkę oraz inne potrzebne na lekcję materiały; nieprzygotowanie ucznia do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji – podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, innych materiałów, które uczniowie mieli przynieść na zajęcia, przyborów szkolnych, itp. – skutkuje otrzymaniem minusa; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0/5p;

b)      być przygotowanym do lekcji nawet po jednodniowej nieobecności, chyba ze przedstawi się usprawiedliwienie od rodzica/opiekuna;

c)       zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem (niezgłoszenie przed lekcją braku przygotowania będzie karane ocena 0/5);

d)      poinformować nauczyciela o trudnościach ze zrozumieniem omawianych na lekcji treści;

e)      uważać i nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji;

f)       prowadzić systematycznie notatki w zeszycie;

g)      przestrzegać terminów oddawania prac dodatkowych.

4. Uczeń ma prawo:

a)      dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (tzn. brak zadania domowego, bądź nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji) bez konsekwencji punktowych; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji będzie skutkowało oceną 0/5p za wybraną przez nauczyciela formę sprawdzenia wiedzy (w tym również kartkówki, ale takiej, która nie była wcześniej zapowiedziana);

b)      zgłosić brak zadania domowego w przypadku trudności z jego wykonaniem; jeśli uczeń przedstawi próby jego wykonania, nie ponosi konsekwencji punktowych;

c)       poprawić sprawdziany w przypadku, gdy zdobędzie mniej niż 51% możliwych do zdobycia punktów;

d)      poprawić wybraną pracę kontrolną raz w półroczu;

e)      wykonać zadania dodatkowe, które należy oddać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

5. Nauczyciela obowiązuje zasada uczciwego i sprawiedliwego oceniania ucznia, a ucznia rzetelnej pracy i uczciwego zdobywania ocen, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, wypracowań, zadań domowych, kartkówek) oraz korzystanie z jakiejkolwiek formy nieuczciwej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0p za daną pracę. Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem 0p za pracę na lekcji.

 

Pomagają nam