Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z matematyki, fizyki i chemii

Przedmiotowy system oceniania  (matematyka, fizyka, chemia)

 

Na lekcjach matematyki oceniane będą:


 • zapowiedziane prace klasowe  0 - 20p + 2p zadanie dodatkowe
 • zapowiedziane sprawdziany 0 – 10p + 1p zadanie dodatkowe
 • kartkówki 0 – 5p
 • zapowiedziane kartkówki powtórzeniowe 0 – 5p ( w przypadku gdy uczeń otrzyma z takiej kartkówki mniej niż 3p zobowiązany jest do pisania jej do momentu, aż uzyska ocenę minimum 3p/5p; każda ocena z tych kartkówek jest oceną cząstkową)
 • zadania domowe   0 – 5p
 • praca na lekcji ( w parach , grupach) 0 - 5p
 • odpowiedź ustna 0 – 5p
 • projekty 0-10p
 • zadania dodatkowe  (nieobowiązkowe) – 0-5%
 • kartkówki powtórkowe, testy powtórzeniowe (klasa 8)

 

a)Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. Prace klasowe planuje się na zakończenie określonej partii materiału.

Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. Każdą pracę klasową poprzedza lekcja  powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

b)Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu kilku jednostek lekcyjnych  ( obejmujących partie materiału większa niż trzy jednostki lekcyjne)

Zadanie dodatkowe na pracy klasowej lub sprawdzianie jest sprawdzane , gdy uczeń otrzyma przynajmniej 85% punktów z części obowiązkowej.

c)Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu ( 3 ostatnie lekcje). Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób wypowiedzi.

d)Zadanie domowe jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, zeszycie ćwiczeń lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

e) kartkówka jest pisemną formą sprawdzenia umiejętności i wiedzy ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje. Nie musi być zapowiadana ( nie dotyczy tkartkówek powtórzeniowych opisanych powyżej).

f) Prace dodatkowe – można do nich zaliczyć prace  wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Oceniając ten rodzaj pracy uczniów, nauczyciel zwraca uwagę m.in. na: poprawność merytoryczną,  estetykę wykonania, wkład pracy, pomysłowość.

g)Projekty-długoterminoweprace wykonywane indywidualnie lub grupowo na zadany lub samodzielnie wybrany temat, obejmujące planowanie, wykonanie oraz prezentację w ustalonej formie.

 

Suma uzyskanych punktów ( ocen cząstkowych) jest  przeliczana zgodnie z następującym systemem procentowym:

Procentowo             Ocena

Od 100%                 celujący (6)

90% -  99%               bardzo dobry (5)

75% - 89%                dobry (4)

50% - 74%                dostateczny (3)

35% - 49%                dopuszczający (2)

do 34%                     niedostateczny (1)

Do pracy na lekcjach matematyki potrzebne będą: podręcznik,  zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, przybory na matematyce ( linijka, ekierka, zatemperowany ołówek, kątomierz, cyrkiel)

 

Na lekcji matematyki uczeń ma prawo:

 1. dwa razy w ciągu semestru być nieprzygotowanym do zajęć ( tzw.N). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego jak i nieznajomość materiału z  trzech ostatnich lekcji. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje minusy, otrzymanie trzeciego minusa skutkuje informacją do Rodzica i ma wpływ na ocenę z zachowania.


 1. dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przyborów lub innych  materiałów uniemożliwiających pełne i aktywne uczestnictwo w lekcji – otrzymuje wówczas tzw. minus„ – „ Trzeci minus za nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0p/5p (brak zeszytu ćwiczeń bądź zeszytu przedmiotowego,        w którym powinno być wykonane zadanie domowe traktujemy jako nieprzygotowanie do zajęć skutkujące otrzymaniem „N” )

 2. zgłosić, że nie rozumie danego tematu. Uczeń może wtedy uzyskać pomoc ze strony nauczyciela po lekcjach lub przed lekcjami, ustalając termin z nauczycielem.

 3. poprawiać prace klasowe, gdy zdobędzie 50% lub mniej punktów. Poprawę pracy uczeń pisze w umówionym terminie. Z poprawy uczeń może uzyskać 75% punktów, które można było uzyskać w pierwszym terminie. Wybraną pracę kontrolną – raz w półroczu – uczeń może poprawiać w pełnym zakresie punktów, niezależnie od liczby punktów uzyskanych w pierwszym terminie. Na poprawie maksymalnej nie ma zadań dodatkowych, czyli maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

Poprawa pracy klasowej powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania.

 1. wykonywać zadania dodatkowe, prace projektowe. Zadania dodatkowe powinny być oddawane na kartce A4 ( lub w innej ustalonej formie) w uzgodnionym terminie, po terminie nie będą przyjmowane.

W przypadku nieobecności ucznia w dniu oddawania prac dodatkowych, uczeń powinien dostarczyć ją pierwszego dnia obecności w szkole.

W przypadku nieprzygotowania do prezentacji/oddania  projektu / pracy długoterminowej uczeń/uczniowie mają prawo zaprezentować dany projekt/ oddać do oceny pracę  w ciągu trzech dni od ustalonego terminu, jednak uzyskują wtedy 75% możliwych do zdobycia punktów.

 1. zdobyć dodatkowe punkty procentowe ( do 5% w sumie i nie więcej w ciągu jednego półrocza) za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, rozwiązanie niekonwencjonalnego problemu lub inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

 

Na lekcji matematyki uczeń ma obowiązek:

 1. być przygotowanym do lekcji: mieć zeszyt przedmiotowy z zadaniem domowym, podręczniki, przybory ( zawsze je posiadać)

 2. zgłaszać brak zadania domowego na początku lekcji, zgłoszenie braku zadania domowego w trakcie lekcji lub pod koniec skutkuje otrzymaniem oceny 0p/5p

 3. uważać, reagować na polecenia nauczyciela i wykonywać notatki

 4. uzupełnić zaległości w przypadku nieobecności  ( uzupełnić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz umówić się na osobny termin kartkówki lub sprawdzianu, jeśli taki miał miejsce )

 5. poprawiać  pracę klasową lub sprawdzian, jeżeli uzyskał  poniżej 35% (otrzymał ocenę niedostateczną).

           
Pomagają nam