Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z przyrody, biologii i geografii.

Katarzyna Kwiatkowska i Barbara Kowalik 

Kontrakt między nauczycielem i uczniem:

OBOWIĄZKI

1. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do każdej lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

2. Uczeń ma obowiązek wywiązywać się ze wszystkich zadań powierzonych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek być starannym w zapisach oraz w wykonaniu prac, które wymagają innych umiejętności.

4. Uczeń ma obowiązek na nadrobienie zaległości w trybie: jeden dzień przy nieobecności do dwóch dni, dwa dni przy nieobecności do 4 dni oraz pięć dni przy nieobecności pięć i więcej dni nauki szkolnej.

5. Uczeń ma obowiązek poprawić kartkówkę powtórzeniową. W przypadku, gdy  uczeń otrzyma mniej niż 3 pkt., zobowiązany on jest do jej poprawy na  minimum 3pkt. /5pkt. Każda poprawiana ocena jest wpisywana do dziennika.

PRAWA

1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Raz w półroczu w przypadku jednej lekcji w tygodniu oraz dwa razy w półroczu w przypadku większej ilości zajęć. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną czyli 0/5 pkt.

    a) nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji,

    b nieprzygotowanie to: niegotowość do odpowiedzi, kartkówki.

2. Uczeń ma prawo do dwóch minusów (brak ćwiczeń, materiałów koniecznych do pracy na lekcji ). Posiadanie dwóch minusów skutkuje wykorzystanie nieprzygotowania.

3. Uczeń ma prawo być poinformowanym z wyprzedzeniem o planowanej pisemnej pracy kontrolnej.

4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny.  W przypadku otrzymania 51% i mniej z pracy klasowej lub sprawdzianu - ocena z poprawy nie może być wyższa niż 75%.

Niezależnie od otrzymanej oceny, jeden raz w półroczu uczeń może poprawiać na 100% jedną pisemną pracę kontrolną.

5. Uczeń ma prawo do jednej na półrocze pracy dodatkowej . Uczeń przynosi i przedstawia pracę według ustalonego terminu.

6. Uczeń ma prawo zgłosić niezrozumienie zagadnień lub tematu.

KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN Z FORM

1. Zapowiedziane z wyprzedzeniem  obowiązkowe prace klasowe i sprawdziany, przeprowadzane z większej partii materiału.

2.Niezapowiedziane bieżące obowiązkowe kartkówki i odpowiedzi ustne, przeprowadzane z wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji oraz nie podlegające poprawie.

3. Przygotowane pisemnie lub ustnie zadanie domowe.

4. Obowiązkowe projekty przedmiotowe, wykonywane  przez grupę uczniów.

5. Zapowiedziane prace dodatkowe dla chętnych uczniów.

6. Przy odpowiedzi ustnej i formach pisemnych ocenie podlegają: poziom merytoryczny, umiejętność doboru właściwych terminów, wyjaśnienie zjawisk i procesów oraz ich przyczyn i skutków, umiejętność wyciągania wniosków, wyczerpanie tematu, kultura języka, staranność zapisu, estetyka pracy.

7. Uczeń otrzyma punkty za:

Praca klasowa 0 – 20 pkt., sprawdzian 0 – 10 pkt., projekt 0 – 10 pkt., kartkówka, szczególny udział w lekcji, odpowiedź ustna, praca w grupie, zadanie domowe do 5 pkt., praca dodatkowa do 5 %,

9. Punkty przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

 (100% celujący), (  90% - 99%  bardzo dobry ) , (  75% - 89% dobry ),   ( 50% - 74% dostateczny ), ( 35% - 49% dopuszczający ), ( poniżej 34% niedostateczny ) 

Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych:

a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości z przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów, braki w wiedzy nie pozwalają na zrozumienie dalszych treści,

b) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę pozwalającą przyswoić i zrozumieć kolejne partie materiału, potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać proste zadania,

c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który przyswoił podstawowe wiadomości, wykazuje chęć poprawy swojego stanu wiedzy, co w przyszłości może skutkować lepszymi wynikami,

d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który rozwiązuje zadania typowe oraz potrafi zastosować zdobytą wiedzę w szkolnej działalności, rozumie i potrafi wyjaśnić przyswojone wiadomości,

e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi wskazać związki przyczynowo skutkowe pomiędzy zjawiskami (procesami), potrafi rozwiązać zadania innego typu niż te przedstawione na lekcji, potrafi znaleźć ważne informacje w różnych źródłach, w sposób pełny opanował materiał i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w życiu codziennym,

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada pełną wiedzę z programu nauczania potrafi rozwiązać problemy z przedmiotu przy użyciu niecodziennych rozwiązań, wykazuje inicjatywę, stale rozwija swoje zainteresowania z zakresu przedmiotu, jest kreatywny i samodzielny, uczestniczy w konkursach i olimpiadach.

 

Pomagają nam