Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z W-Fu

Ocena z wychowania fizycznego winna być wy­padkową czterech składowych: chęci to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, postępu, czyli poziomu osiągniętych zmian w sto­sunku do diagnozy początkowej, postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowanie w przebieg zajęć, stosunek do własnej aktywności oraz rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wyni­kach w sportach wymiernych, dokładności wyko­nania zadania, poziomu zdobytej wiedzy.

Ponieważ w edukacji fizycznej występują równo­legle dwa procesy: kształcenie fizyczne, czyli kształ­cenie ciała (umiejętności i sprawności) i kształcenie na temat ciała (wiedza), oraz wychowanie (warto­ści, postawy, przekonania), ocenie powinno podle­gać zarówno zdobywanie umiejętności i wiadomo­ści, jak i postawa ucznia.
Dlatego poniżej została przedstawiona propozycja przedmiotowego systemu oceniania dla drugiego etapu edukacyjnego oraz kryteria oceny:

Ocena celująca (6) uczeń:

 • Wykazał wysoki poziom, zdobywając sumę 100% za zadanie dotyczące uczestnictwa i zaan­gażowania w lekcji WF.
 • Opanował wiedzę i umiejętności  obowiązujące w programie nauczania na poziomie celującym.
 •  Podczas sprawdzianów wykazał się wyso­kim poziomem opanowania umiejętności i wiado­mości, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich – re­prezentuje szkołę na zawodach sportowych.

Ocena bardzo dobra (5) uczeń:

 • Wykazał znaczny poziom, zdobywając 90% - 99% za poszczególne zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF;
 • Całkowicie opanował materiał programowy, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin spor­towych zawartych w programie.
 • Podczas sprawdzianów wykazał się wyso­kim poziomem opanowania umiejętności i wiado­mości, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Bierze aktywny udział w zajęciach pozalek­cyjnych, nie jest to jednak działalność systema­tyczna.
 • re­prezentuje szkołę na zawodach sportowych.

Ocena dobra (4) uczeń:

 • Wykazał się średnim poziomem, zdobywa­jąc od 75% - 89% z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Opanował wiadomości i umiejętności na po­ziomie minimum programowego, ćwiczenia wyko­nuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
 • Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

Ocena dostateczna (3) uczeń:

 • Wykazał się przeciętnym poziomem, zdoby­wając sumę od 50% - 74% za poszczególne zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Dysponuje przeciętną sprawnością moto­ryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie, z dużymi błędami technicznymi.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym.
 • W jego wiadomościach z zakresu kultury fi­zycznej są znaczne luki – nie potrafi wykorzystać tego, co umie w praktycznym działaniu.

Ocena dopuszczająca (2) uczeń:

 • Wykazał się miernym poziomem, zdobywa­jąc od 35% - 49% za poszczególne zadanie do­tyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Niedostatecznie opanował materiał progra­mowy, ma w nim poważne luki.
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.
 • Jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wy­konuje niechętnie i z dużymi błędami.
 • Na zajęciach przejawia poważne braki w za­kresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Ocena niedostateczna (1) uczeń:

 • Wykazał się niskim poziomem, zdobywając sumę poniżej 34% za poszczególne zadanie do­tyczące i zaangażowania w lekcji WF.
 • Potrafi tylko odwzorować ćwiczenia – poda­wane przez współćwiczącego lub nauczyciela, nie przywiązuje wagi do własnej sprawności.
 • Podczas sprawdzianów i testów wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania umiejętno­ści i wiadomości oraz nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kul­tury fizycznej.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wy­kazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

Ocena punktowa miałaby polegać na gromadzeniu przez ucznia punktów, a następnie na koniec se­mestru i roku szkolnego, przeliczenie całego do­robku i przełożenie na 6-cio stopniową skalę trady­cyjnej oceny szkolnej. Ma ona przede wszystkim na celu podkreślenie znaczenia czynnego udzia­łu w zajęciach wychowania fizycznego. Uczniom, ocena powin­na umożliwić samorealizację poprzez poznanie własnej sprawności, wyzwolić motywację do samo­doskonalenia się.

W oparciu o Szkolny System Oceniania zostały opracowane zasady punktowego oceniania osiągnięć uczniów z zakresu wychowania fizycznego:

 1. Największy nacisk jest kładziony na czyn­ny udział ucznia w obowiązkowych zajęciach z w-f .
 2. Aktywność ucznia ( 20 pkt.) – ocena na semestr
 3. Jeśli uczeń przystąpi do sprawdzianu lub zadania ruchowego, już za podjęcie próby otrzy­muje co najmniej jeden punkt.
 4. Nauczyciel punktuje obecność ucznia, który jest przygotowany do lekcji wychowania fizycznego ( uczeń posiada strój sportowy). Uczniowie na początku roku szkolnego dostają 20 punktów. To od nich samych zależy dorobek punktowy na koniec semestru.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć – 2 razy w semestrze, dostaje N Kolejne nieprzygotowanie – odejmujemy z puli (20/20 pkt)  - 2 pkt.
 5. Udział w zawodach międzyszkolnych, również daje uczniowi szanse na zdobycie dodatkowych punktów do 5%.
 6. Dodatkowo premiowany jest postęp ucznia ( zależy to do wcześniejszych wyników, czy rezultatów).
 7. Punkty ustalone przez nauczyciela za obowiązkowe zadania kontrolno-sprawdzające ucznia - do 10 pkt.
 8. Nauczyciel może przyznać DODATKOWE do 5 % na koniec semestru za SZCZEGÓLNĄ SUMIENNOŚĆ I PRACOWITOŚĆ W STOSUNKU DO SWOICH MOŻLIWOŚCI lub za zadanie dodatkowe.

Ocena roczna przeliczana będzie z sumy w pierwszym i drugim semestrze z zachowaniem zasady procentowej.

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

- Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie brał udziału w sprawdzianie z całą klasą, to może to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem

- Poprawianie sprawdzianu jest dobrowolne

- Poprawa musi odbyć się w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu.

- Uczeń ma prawo do poprawy jednego wybranego sprawdzianu  w semestrze na maksymalną ilość punktów 100% (na poprawie nie ma zadań dodatkowych, niezależnie od ich liczby, otrzymanej ze sprawdzianu w pierwszym terminie

- Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów mają tylko uczniowie, którzy z pierwszego terminu sprawdzianu otrzymali poniżej 51% i mogą otrzymać najwyżej 75%. Jeżeli z poprawy uczeń uzyska większą liczbę punktów niż na sprawdzianie, to dolicza się tylko różnicę punktową. Jeżeli z poprawy uczeń uzyska mniejszą liczbę punktów niż na sprawdzianie, to zostaje punktacja pierwotna

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi w-f wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dłuższa niedyspozycja (więcej niż jeden tydzień)ucznia musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii, o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony.

Pomagają nam